مراحل دوره ادغام

تاریخ دریافت کارت اقامت-

/ /

تاریخ به پایان رسیدن دوره ادغام تان را محاسبه کنید. تاریخ دریافت کارت اقامت تان

تاریخ آخرین مهلت پایان رساندن دوره ادغام اجتماعی-

.. / .. / ....

26 / 08 / 2022

مراحل دوره ادغام

Attestation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut volutpat erat, in consequat sapien. Suspendisse eget ipsum a arcu maximus rutrum in vitae orci.

Opérateurs partenaires FOREM + CRI

آیا من از جمله افرادی هستم که دنبال کردن دوره ادغام برایم اجباری است؟

بلی
نخیر
نمی دانم

(من کارت اقامتم را دریافت کرده ام ( یا آن را دریافت خواهم کرد)

بلی
نخیر
نمی دانم

من قبلا به یک مرکز منطقه ای ادغام مراجعه کرده ام؟

بلی
نخیر
نمی دانم

Réponse

اگر از دریافت جواب مثبت برای تقاضای اقامت تان در بلژیک یک ماه گذشته است، در اداره شهرداری شهر تان ملاقات بگیرید.

بلی
نخیر
نمی دانم

کارت اقامت، کارت الکترونیکی است که در شهرداری دریافت می کنید، زمانی که تقاضای تان پذیرفته شده است.

بلی
نخیر
نمی دانم

آیا در مرکز ادغام این منطقه با کسی‌ملاقات داشته و با وی یک گزارش اجتماعی شخصی‌را تکمیل نمودم؟

بلی
نخیر
نمی دانم

ارزیابی سطح زبان فرانسوی

چه چیزی؟
بررسی شرایط شما و تشخیص نیازها و یا مشکلات شما

چگونه؟
مصاحبه انفرادی، به صورت گفتگوی دوجانبه

چه کسی؟
همراه یک کارمند اجتماعی مرکز منطقه ای ادغام

بلی
نخیر
نمی دانم

آیا با سازمان مرکز‌ منطقوي دوره ادغام یک قرار داد امضا کردم؟

بلی
نخیر
نمی دانم

合同是您签署且对您有约束力的文件。此约束力介于您和大区融入中心(CRI)之间,此合同定义了您所需的融入流程步骤。

بلی
نخیر
نمی دانم

من يک تست براى شناسايى سطح سوادم در زبان فرانسه را انجام داه ام

بلی
نخیر
نمی دانم

آموزش ارزشیابی زبان فرانسه در ابتدای دورهٔ شما انجام میشود. یک امتحان دیگر نیز در طی‌دوران تحصیل و یا در پایان آن میتواند برگزار شود دست یابی‌به سطح A2شما را از الزام آموزش فرانسه در این دوره معاف می‌کند. اگر به سطحA2 نرسیدید جریمه نمیشوید ولی‌باید ۴۰۰ ساعت کلاس زبان فرانسه را به پایان برسانید-

بلی
نخیر
نمی دانم

آیا در یکی‌از جلسات آموزشی "حقوق و وظایف" شرکت کردم؟

بلی
نخیر
نمی دانم

معلومات در مورد حقوق و مکلفیت ها

چه چیزی؟
فهم طرز کارکرد جامعه بلژیک و حقوق و مکلفیت ها در عرصه زندگی روزمره

چگونه؟
جلسه عمومی یا انفرادی، به زبان فرانسوی یا به زبانی که در آن ارتباط برقرار می کنید.

چه کسی؟
با یک کارمند اجتماعی مرکز منطقه ای ادغام و در صورت نیاز یک مترجم زبان خود تان

بلی
نخیر
نمی دانم

آیا شصت ساعت کلاس شهروندی را گذرانده ام؟

بلی
نخیر
نمی دانم

شهروندی

چه چیزی؟

فهمیدن تشریحی و مفصل کارکرد سیستم بلژیک در امور زندگی روزمره (صحت، مسکن، فرهنگ، شغل و غیره)

چگونه؟

کورس های گروپی

چه کسی؟

سازمانهای مورد تایید توسط دولت والونی

بلی
نخیر
نمی دانم

آیا حد عقل ۴۰۰ ساعت کلاس فرانسه گذرانده ام؟

بلی
نخیر
نمی دانم

زبان فرانسوی به عنوان زبان خارجی

چه چیزی؟
خواندن، نوشتن و درک مطلب به زبان فرانسه

چگونه؟
کورس های گروپی (ارزیابی قبل از کورس ها و بعد از آن

چه کسی؟
سازمانهای مورد تایید توسط دولت والونی

بلی
نخیر
نمی دانم

آیا دارای گواهی هستم که ثابت کند میزان سوادم در زبان فرانسه ( اَ ۲) یا بیشتر است؟

بلی
نخیر
نمی دانم

امتحان

چه چیزی؟
خواندن، نوشتن و درک مطلب به زبان فرانسه

چگونه؟
کورس های گروپی (ارزیابی قبل از کورس ها و بعد از آن

چه کسی؟
سازمانهای مورد تایید توسط دولت والونی

بلی
نخیر
نمی دانم

آیا در جلسه آموزشی ۴ ساعته کاریابی شرکت کرده ام؟

بلی
نخیر
نمی دانم

ادغام حرفه ای-اجتماعی

چه چیزی؟
کمک برای یافتن شغل

چگونه؟
جلسه معلومات / و یا وقت ملاقات حضوری انفرادی

چه کسی؟
اداره آموزش حرفه ای و کار


بلی
نخیر
نمی دانم

آیا گواهی گذراندن دورهٔ کاریابی را دارم؟

بلی
نخیر
نمی دانم

مرحلی که توسط یک تایید نشده است مواردی است که شما باید قبل از دریافت گواهینامهٔ پایانی خود انجام دهید. شما میتوانید با فرد مسول نقطه سبز این دوره تماس گرفته تا وضعیت شمارا مشخص کند. با سازمان مربوط به ناحیه خود تماس حاصل نمایید

بلی
نخیر
نمی دانم

Réponse

چه چیزی؟

کمک برای یافتن شغل

چگونه؟

جلسه معلومات / و یا وقت ملاقات حضوری انفرادی

چه کسی؟

اداره آموزش حرفه ای و کار

بلی
نخیر
نمی دانم

آیا گواهی پایان دوره نهایی از طرف مرکز‌ منطقوي دوره ادغام را دریافت کرده ام؟

بلی
نخیر
نمی دانم

به شما تبریک میگوئیم ، شما دوری ادغام اجتماعی را انجام دادید

بلی
نخیر
نمی دانم

مرحلی که توسط یک علامه سبز  تایید نشده است مواردی است که شما باید قبل از دریافت گواهینامهٔ پایانی خود انجام دهید. شما میتوانید با فرد مسول این دوره تماس گرفته تا وضعیت شمارا مشخص کند. با سازمان مرکز‌ منطقوي دوره ادغام
   مربوط به ناحیه خود تماس حاصل نمایید

بلی
نخیر
نمی دانم

پس از اتمام این دوره برای شما یک گواهی پایان مراحل حضوری صادر خواهد شد که نشان دهندهٔ مشارکت شما در دورهٔ ادغام اجتماعی می‌باشد این گواهی میتواند به شما برای درخواست تابعیت، تمدید اجازه اقامت و سایر موارد دیگر نیز مفید واقع شود این گواهی به شهر داری و CPAS نیز ارسال خواهد شد. اگرازخدمات CPAS بهره‌مند میشوید

بلی
نخیر
نمی دانم